mail_ikon

Kontakta oss

Ring oss på 08-541 303 60 eller fyll i nedanstående så återkommer vi snarast.

 • Max filstorlek: 50 MB.

Matavfallssystem

Varför ska vi samla in matavfall?

När vi sorterar ut matavfallet får vi möjlighet att tillvarata den energi och den näring som avfallet innehåller istället för att skicka det till förbränning. Genom rötning av materialet producerar vi inte bara biogas utan kan även återföra näringsämnen till åkermarker, en essentiell del för ett fortsatt hållbart jordbruk. Biogasen finns det flertalet applikationer för men redan idag drivs lokalbussar runt om landet och andra tunga fordon av biogas liksom rederier på senare år valt biogas som ett fossilfritt alternativ. 2012 antog Regeringen ett nytt nationellt mål som syftade till att minst 50% av matavfallet från hushåll, storkök och restauranger ska sorteras ut innan 2018.  Tittar på landet i stort så skiljer det sig ofantligt mycket i hur långt man kommit. I exempelvis Stockholm ligger idag utsorteringsgraden på runt 22% (2018) där har dessutom målet höjts till 70% till 2020. Utmaningen är med andra ord stor och det blir allt vanligare att kommuner ställer som krav att invånarna ska sortera ut sitt matavfall.

Vad är ett matavfallssystem?

Vårt matavfallssystem Lipidus är en kombinerad mat- och fettavskiljare där fraktionerna delas upp i tanken och kan hanteras antingen var för sig eller gemensamt. Systemet kan levereras både som en integrerad helhet eller som separata tankar som ställs i serie. Denna princip är framtagen för att så effektivt som möjligt kunna rena spillvatten med stor mängd slam (matavfall) samt fettbemängt vatten från kök och diskrum utan att överskrida utsläppsvärdena för fett och slam ut på ledningsnätet.

Rensa introducerar matavfallssytem i Stockholm.

Vi påbörjade utvecklingen av egna matavfallssystem 2009 och hade en prototyp klar redan samma år. Så småningom presenterar vi vår lösning för Stockholm Vatten som såg stora fördelarna med maskinell utsortering av matavfall och de ville gärna testa principen i riktig drift. Detta resulterade i en pilotanläggning där vi tillsammans med Stockholm Vatten och Stockholms Trafikkontor initierade den första anläggningen av detta slag. Det föll sig naturligt att den första anläggningen skulle ligga i anslutning till Stockholm Vatten och Restaurang Torshof som ligger i Stockholm Vattens fastighet på Torsgatan i Stockholm blev ett självklart val. Här skulle närheten till anläggningen underlätta dem tester som skulle följa under de första månadernas drift.

Vi bytte ut Torshofs befintliga fettavskiljare till ett komplett matavfallssystem – Lipidus som placerades i källaren. En matavfallskvarn installerades i diskrummet och integrerades i befintlig utrustning. Anläggningen driftsattes och verksamheten påbörjade utöver vanlig drift att separera och mala matavfallet som transporterades med befintliga spillvattenledningar till matavfallstanken. Sedan utfördes en provtagning som pågick under en månad där Stockholm Vattens provtagare utförde ett flertal provtagningar på inkommande samt utgående spillvatten. Resultaten visade att vi klarade av Stockholm Vattens gränsvärden på 50mg/liter avseende fett samt 300mg/liter avseende slam. Rapporten i sin helhet finns att läsa här: Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö (PDF).

Fördelar med matavfallsystem

 1+1=3

En stor fördel med att installera vårt matavfallssystem Lipidus är att hämtningen av matavfallet endast behöver ske en gång per månad och med fördel kan ske samtidigt som tömning av fettavskiljare.  Avfallet kan, i många fall, hämtas med samma sugbil och köras till samma mottagningsanläggning för biogödsel/biogasproduktion. I de kommuner där matavfall och fettslam inte får eller kan hämtas med samma fordon så lämnar vår unika konstruktion möjligheten för verksamheter att dela upp matavfallet och fettslammet i två separerade fraktioner i samma tank. Undrar du hur det fungerar i just din kommun? Hör av dig till oss så ska vi se till att undersöka saken åt dig.

Förenklad hantering

Det finns flertalet fördelar med maskinell utsortering av matavfall jämfört med hantering i säck och kärl. Det har traditionellt varit en mycket tung och ineffektiv hantering som dessutom varit svår att hålla hygienisk. Genom att installera ett matavfallssystem kan hanteringen förenklas avsevärt och det är i köket som den störta vinsten för kökspersonalen upplevs. Med en matavfallskvarn rationaliseras säckhanteringen bort och med det alla dem moment den kräver. En Lipidus Mola matavfallskvarn kan installeras i stort sett var som helst i storköks-utrustningen. Lämpligast är att placera en matavfallskvarn i diskrummet och integrera den i diskutrustningen eller ställa en fristående matavfallskvarn på lämplig plats. Storleken och utförande av matavfallskvarn anpassas efter förutsättningarna på plats och i samråd med storkökskonsulten.

Fördelar för kökspersonalen

 • Snabb och enkel maskinell transport av organiskt avfall.
 • Inga läckande soppåsar eller tunga lyft till avfallskärl.
 • Minskning av odörer, ohyra och bakteriebildning
 • Trivsammare arbetsmiljö och förbättrad hygien.
 • Inga kärl för matavfall behövs och att transport från kök/diskrum till avfallsrum.
 • Mindre tid och kostnad för rengöring av kärl och städarbete.
 • Frigör utrymme och ger lägre energikostnad för kylda avfallsrum.
 • Färre antal sophämtningstillfällen för övrigt torrt avfall vilket ger lägre sophanterings kostnader.

Fördelar för miljön & din omgivning

 • Förbättring av hygienen och eliminering av dålig lukt kring kärl och avfallsrum samt transportfordon.
 • Färre transporter av avfall betyder mindre avgaser, vägslitage samt olycksrisker.
 • Färre transporter genom att samköra matavfall och fettslam till samma behandlingsanläggning.
 • Kostnaden för förbehandling av matrester vid biogasanläggning försvinner då förbehandling utförs på plats med matavfallskvarnen.
 • Ökad utsortering leder bill mer biogödsel/biogasproduktion.

Navitas- Värmeåtervinning

Det finns ytterligare miljövinster genom att utvinna energi ur matavfallsystemet. Med vårt koncept Navitas finns det möjlighet att utvinna upp till 10 kW ur vårt matavfallssystem. Låter det intressant? Hör av dig så berättar vi gärna mer!

PRINCIPERNA FÖR MATAVFALLSSYSTEM.

 1. Inlopp för matavfallet.

Matavfallet från tillagning samt matrester mals ner i matavfallskvarn, oftast placerad i diskrum, renseri eller beredning. Separata ledningar dras från matavfallskvarnen och ansluts till anslutning nr 1* vid inloppssidan på matavfallssystemet. Avfallet transporteras sedan med vatten och självfall till matavfallssystemet. Matavfallssystemet kan förläggas i mark utomhus eller placeras inomhus, beroende på era önskemål och förutsättningar på plats.

(*I vissa kommuner, exempelvis Stockholm Stad, så kan matavfallsledning sammankopplas ihop med spillvatten från övrigt kök och ledas i gemensam ledning ut till matavfallssystemet. I detta fall så skall denna ledning anslutas till anslutning nr 1 som leds in i matavfallstank och internt vidare till fettavskiljaren för ytterligare rening. Vid denna principinkoppling så proppas anslutning nr 2.)

 1. Inlopp för gråvatten.

Resterande spillvatten från övrigt kök och diskrum leds in och ansluts till anslutning nr 2 som leds förbi matavfallstanken direkt in i fettavskiljaren med inbyggt slamfång. Med denna inkopplingsprincip får man två separata fraktioner i samma tank, en ren matavfallsfraktion utan kemikalier och diskmedel och en fraktion med slam/fett från övrigt kök/diskrum. Dessa två fraktioner kan tömmas var för sig eller tillsammans beroende på vad kommunen har för krav och förutsättningar.

 1. Matavfallsavskiljaren

Matavfallsavskiljaren har en inloppsskärm* som på ett effektivt sätt fördelar flödet och utnyttjar hela tankens volym. Matavfallstanken är alltid dimensionerad för att klara samma flöde som den inbyggda slam-/fettavskiljaren, detta utifall man vill ansluta med gemensam ledning från matavfallskvarn samt övrigt kök och diskrum. Överskottsvatten leds vidare till slam-/ fettavskiljaren för ytterligare rening via utloppsskärmen. Matavfallstanken är dimensionerad för att klara kraven enligt EN 125 66-1.

(**Samtliga skärmar utgörs av 30 mm homogena Polyetenskivor som svetsats in i tanken och blir till en sammanfogad enhet. Detta för att garantera funktion över tid.)

 1. Slamfång

Diskvattnet som kopplats till anslutning nr 2 leds förbi matavfallstanken in i fettavskiljaren via inloppsskärmen. Fettavskiljaren har ett inbyggt slamfång som är dimensionerat för att klara kraven enligt EN 1825-1.

 1. Fettavskiljaren

Efter att diskvatten från kök och diskrum passerat slamdelen där de tyngre partiklarna sjunker till botten så leds spillvattnet internt vidare till fettavskiljaren som är dimensionerat för att klara kraven enligt EN 1825-1. Där avskiljs fettet från vatten genom att flyta upp till ytan där det samlas upp.

 1. Utlopp

Med en korrekt dimensionerad anläggning och normal dosering av diskmedel/rengöringsmedel så garanterar vi att utsläppen ligger under gränsvärden på 50 mg/l avseende fett och under 300 mg/l avseende slam.

 1. Inspektionslucka placerad nära utlopp.

Lättåtkomlig servicelucka för tömning, rengöring och inspektion av fettavskiljare. Våra betäckningar** är både godkända enligt körklass D400 och tätade mot lukt. De är mycket uppskattade av slambilschaufförer för sin genomtänkta konstruktion samt snillrika öppningsverktyg som minimerar tunga lyft.

(**Vi levererar alltid flytande, körbara och lukttäta betäckningar. Alla betäckningarna har en ljusöppning på 600mm och är även försedda med certifierat barnsäkert lås av typ fjäderlås. Betäckningarna är tillverkade med certifikat enligt EN124 och levereras med märkta ”FETTAVSKILJARE” respektive ”MATAVFALL”.) Viktigt då det ibland kan vara olika entreprenader om tömmer respektive fraktion.

 1. Enkel rengöring och underhåll.

Lättåtkomlig servicelucka för tömning, rengöring och inspektion av slamavskiljare. Samtliga tre betäckningar ansluts till teleskopiska förhöjnings-halsar som levereras tillsammans med tillhörande packningar som monteras på stigarröret.

 1. Robust konstruktion.

Tömning/servicelucka för matavfallstank som placerats så att inloppsskärm lätt kan inspekteras och vid behov rengöras. Den robusta konstruktionen garanterar funktion över tid.

Vill du höra mer så kontakta oss här, Vi är gärna rådgivande och kan vara behjälpliga med allt från platsbesök till dimensionering.