mail_ikon

Kontakta oss

Ring oss på 08-541 303 60 eller fyll i nedanstående så återkommer vi snarast.

  • Max filstorlek: 50 MB.

 Varför fettavskiljare?

Innan kravet på fettavskiljare infördes i Stockholm 1993 hade man 1500 fettrelaterade stopp på avloppsnätet varje år. Detta innebar stora kostnader då det medförde både översvämningar, dyra reparationer och spolningar. När kravet infördes hade affärsidkarna i regel ett par år på sig att installera en fettavskiljare. Några år senare var antal stopp av dessa slag nere på ca 25 per år, en nivå som normaliserats trots att antalet verksamheter ökat under de senaste två decennierna.

Fettavskiljaren fyller med andra ord en mycket viktig funktion i upprätthållandet av ett fungerande avloppsnät. Kraven på fettavskiljare har sedan dess införts i nästan samtliga stor- och mellanstora städer. Regelverken kan skilja sig åt från en region till en annan och regleras i den lokala ABVA:n; Allmänna Bestämmelser för brukande av Allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar. Den finner man på respektive kommuns hemsida.

Stadsnätet är dimensionerat för att ta hand om och rena avloppsvatten från bland annat hushåll och företag och allt annat som faller under utsläppsnivåer av hushållskaraktär. Där utsläppsnivån är att betrakta som utöver denna nivå krävs att man installerar en fettavskiljare. Detta innebär att alla former av kommersiella kök och storkök som ex restauranger, skolkök och livsmedelsbutiker omfattas av detta krav.

Utan fettavskiljare så släpps fettbemängt vatten ut på ledningsnätet där temperaturen succesivt sjunker och kyler ner fettet vilket gör att fett stelnar i ledningarna. Utöver översvämningar orsakar det även bräddning av avloppsvatten till sjöar och vattendrag vilket bryter reningscykeln.

Hur fungerar det?

En fettavskiljare utgörs av en tank med inlopp och utlopp. Det finns inga rörliga delar utan fettbemängt vatten hanteras genom att uppehållstiden är så pass lång i tanken att fettet hinner stelna och sedimentera (Det bildas en fettkaka som flyter ovanpå vattnet då fett har lägre densitet än vatten). Skiljeväggar hindrar fettet från att ta sig vidare ut på ledningsnätet medan tyngre partiklar samlas på botten i tanken. En rätt dimensionerad och om besörjd tank gör att det som tar sig vidare ut på det kommunala avloppsnätet ligger under gränsvärdena för mängden fett som får återföras.

Dimensionering.

Principen är med andra ord enkel och välbeprövad. Utmaningen ligger istället i att dimensionera och utforma tankarna korrekt för att garantera funktion. Det finns europeiska normer för hur fettavskiljare och matavfallsavskiljare ska dimensioneras och utformas. För att avskiljaren ska fylla sin funktion måste den vara dimensionerad efter den utrustning man har i köket. Är man osäker ska man alltid rådfråga sin leverantör.

I regel är fettavskiljare utformade för månadstömning men på senare år har man frångått denna tumregel på gott och ont.

Om man har en feldimensionerad fettavskiljare kommer uppehållstiden i tanken vara för kort och temperaturen i tanken kommer vara för hög. Om exempelvis arbetstemperaturen i tanken överstiger 38 grader tappar fettavskiljaren 80 procent av sin förmåga. Dimensioneringen är med andra ord helt avgörande.

Vad menas med typgodkänd?

Men kravet på fettavskiljare innebär inte att man kan installera vilken som helst utan man måste installera en typgodkänd fettavskiljare. För att få en fettavskiljare godkänd måste den flödestestas av tredje part för att få kvitto på att den verkligen fyller sin funktion för det stipulerade flödena. Alla våra fettavskiljare och matavfallssystem är dimensionerade och tillverkade enligt europastandard EN1825-1 avseende fettavskiljare och enligt europastandard EN12566-1 avseende slamavskiljare Och är med andra alla typgodkända.

Vilka verksamheter måste installera fettavskiljare?

Egentligen omfattas alla storkök, kommersiella kök och andra verksamheter som hanterar livsmedel men det avgörs förstås av vad din kommun har för regler stipulerade i ABVA:n.

Då fettavskiljarens kapacitet bestäms av utrustningen i köket så kan det en del verksamheter emellanåt söka och få tidsbestämd dispens för avskiljare. För lägre flöden finns även mindre fettavskiljare som kan vara bra alternativ för det mindre gatuköket eller dylikt. Även dessa kräver dispens i det flesta kommuner.

Olika varianter.

Vi levererar flertalet olika lösningar för fettavskiljning. Alla med samma princip men i olika utföranden för att kunna möta dem olika förutsättningar som varje projekt bjuder på. Vi har fettavskiljare för både fristående installation inomhus och för markförläggning. De markförlagda kan i sin tur även levereras för att kunna placeras i körbar yta för tung trafik.

Storleken avgörs och anpassas till det beräknade flödet från köket; i regel baserat på köksutrustning. Alla våra tankar är godkända enligt byggvarubedömningen och Sunda hus.

Det är viktigt att veta att man inte får ställa en fettavskiljare i en lokal där man hanterar livsmedel, vilket inkluderar förråd och diskrum. Dessutom får inte avloppsvattnet pumpas till avskiljaren, utan måste gå med självfall. Detta innebär att den antingen måste placeras nedgrävd utomhus eller i källare om sådan finns att tillgå. Våra lösningar finner du här: 

Vi är gärna behjälpliga med att hitta lösningar för just ert projekt. Varmt välkomna att kontakta oss här!